10.000.000 

Thiết kế mới lạ, đột phá công năng

7.600.000 

Thiết kế mới lạ, đột phá công năng

6.000.000 

Thiết kế mới lạ, đột phá công năng

68.000.000 

Giường HANA 2M

32.000.000 

Giường HANA 2M

23.000.000 

Giường 2M

61.000.000 

Giường 1.8

19.000.000 

Giường 1.6

29.500.000 

Giường 1.8

20.000.000 

Giường 1.8

57.000.000 

Giường 1.6

28.000.000 

Giường 1.6